Solsikkerhet

Covid-19

Sun2 er pålagt av norske myndigheter å drive virksomheten på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og følger til enhver tid alle lovpålagte bestemmelser .

Ansvarlig på solsenteret er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, har gjennomført smittevernskurs og det er også krav til at det er lagt til rette for at ansatte kan overholde dette på en god måte.

Daglig leder ved Sun2 Holmestrand og Stokke har gjennomgått kurs vedr. smittevern i regi av Folkehelseinstituttet.

Statens Strålevern

Krav til bestått kunnskapsprøve

Fra 1. januar 2016 gjelder følgende (jf. strålevernforskriften § 38):

Virksomheten skal sørge for at ansvarlig for daglig drift av solarier og ansatte med kundekontakt har bestått en kunnskapsprøve etter retningslinjer gitt av DSA. Bestått prøve har en gyldighet på fem år.

Daglig leder og eier av solsenteret er pålagt å ha gjennomført og bestått solarieprøven.

Den som er ansvarlig for daglig drift av solariet, altså den som er ansvarlig for at alminnelig/mindre vedlikehold, daglig kontroll med/ettersyn av solariene, skifte av rør og liknende blir utført, skal også ha gjennomført Solarieprøven. Dette innebærer at det ikke er tilstrekkelig at utleier/eier av solariet har tatt Solarieprøven dersom leietaker/tilbyder av solarium faktisk er den som etterser og gjør mindre vedlikehold på solariet i det daglige.

Spørsmål vedr. sikkerhet på solsenteret: tom.skaug@sun2holmestrand.no eller ring 924 33 624

Aldersgrense

Fra 1 januar 2017 må alle som skal benytte solsentre i Norge registrere seg. Dette er bestemt av norske myndigheter og er innført for å kunne overholde kravet til 18 års aldersgrense. Fra denne dato er alle virksomheter som tilbyr solarium pålagt å ha et tilfredsstillende system for alderskontroll som sikrer at bare de som er over 18 år får tilgang til solariene.

Solrør og lamper

Rør og lamper bestemmer ofte hvor kraftig UV-strålingen blir fra et solarium. Andre faktorer av betydning er avstand fra rør til kropp, avstand mellom rørene, elektriske komponenter, reflektorer bak rørene og viftekapasitet. Det siste fordi strålingsutbyttet fra rørene avhenger av temperaturen. Alt dette innebærer at én rørtype kan gi UV-type 3 i én solariemodell, men for høy stråling når den benyttes i en annen modell.

Våre forhandlere har ansvar for at solariene ved salg eller utleie er utstyrt med de rør og lamper som de er klassifisert med og for at strålingen ikke er høyere enn UV type 3-kravene. Videre er det oss som solarieeier og eier av solarievirksomheten som selv har ansvar for at solariene til enhver tid er utstyrt med de rør og lamper som de er klassifisert med og for at strålingen ikke er høyere enn UV-type 3-kravene. For både forhandler og oss gjelder at også andre komponenter, som for eksempel ballaster, filtre og akryl-plater, skal være i overensstemmelse med det apparatet er sertifisert med.

Sun2 Holmestrand er pålagt å følge spesifikasjon i oversikten for hver modell og det er spesielt viktig å passe på at kombinasjonen av ulike rørtyper og lamper er korrekt.

Videre sjekker vi at rør og lamper til enhver tid er i orden og at det ikke er produksjonsfeil på disse når vi tar det i bruk i våre solsenger. Vi har også ansvar for at hvert solarium er merket med tillatte UV-kilder (ekvivalenskodeintervall og navn på lamper). 

Spesifikasjoner for våre solsenger

Fra 1. mai 2014 er det kun tillatt å benytte solarierør merket med ekvivalenskode, og alle solariemodeller skal ha ett eller flere ekvivalenskodeintervall.

På våre SUN2 solsentre er det satt opp informasjonsplakater i inngangspartiet for alle våre solsenger som Statens Strålevern krever:

  • Godkjent solsengmodell og typegodkjenningsnummer
  • Godkjente solrør for aktuell solseng med godkjente ekvivalenskoder
  • Oversikt over forskjellige hudtyper
  • Anbefalt soltid i forhold til hudtype

Avfallshåndtering

Solsentre i Norge er pålagt av myndighetene til å deklarere alt farlig- og radioaktivt avfall i avfallsdeklarering.no. Dette må utføres før avfallet kan leveres til et godkjent avfallsmottak. I 2016 gikk man bort fra papirskjemaer og over til en elektronisk løsning som er utarbeidet av Miljødirektoratet og Statens strålevern. Løsningen benyttes av aktører med deklarasjonsplikt, myndigheter og andre som ønsker innsyn i deklarert avfall.

Hot Spot Sun& Fashion er godkjent av Norsk Gjennvinning for leveranse av brukt utstyr og solrør.

Kvalitetssikring og Internkontroll

Alle som driver solsenter er pålagt å ha en egen håndbok for kvalitetsikring og ivareta internkontroll. Vår håndbok inneholder rutiner og prosedyrer som medvirker til at kundenes/brukernes sikkerhet blir ivaretatt på best mulig måte.

Hensikten med instruksen er også å sikre optimal gjennomgang av kundens krav og forventninger i deres henvendelser på en slik måte at produktenes kvalitet og funksjonalitet er tatt hensyn til. Videre er det etablert rutine for varsling til Helsedirektoratet ved ulykker eller unormale hendelser

Daglig leder eller utpekt driftsansvarlig på solsenteret er ansvarlig for at feil, mangler, avvik eller andre hendelser varsles eier av solariet/solariene. Eier av senteret er senterets strålevernskoordinator, og skal kontaktes.

Hva gjør du som solkunde ved feil, mangler og avvik?

Kontakt Hot Spot Sun&Fashion – SUN2 Solsenter så snart som mulig i forbindelse med ovennevnte.

Telefon 92433624 eller e-post tom.skaug@sun2holmestrand.no 

Kunder kan også gå inn på www.sun2.no hvor hvert brukersted/solsenter har dedikert webområde.

Ved hendelser som er av en slik karakter (forbrenning, forhøyet stråleverdier) at de defineres som ulykker eller unormale hendelser, skal av eier varsles Helsedirektoratet.